เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:32 by Khanitta_Jitlang

เงื่อนไข

1. การสืบค้นจาก Tag Cloud ผู้ใช้งานจะต้องสืบค้นจากรหัสรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น 
2. การกำหนดรหัสรายวิชาต้องตรงกับรหัสรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ข้อสังเกต

     ผู้ใช้ต้องทราบรหัสรายวิชาเพื่อใช้ในการสืบค้น ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอาจารย์และนักศึกษา ซี่งคุ้นเคยกับรหัสรายวิชาอยู่แล้ว

ข้อควรระวัง

      ตรวจสอบรหัสและรายวิชาให้ตรงกับที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ผูู้ใช้งานสะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น

Back to Top