ภาคผนวก

Posted on Thu, 08/26/2021 - 16:48 by Khanitta_Jitlang

สำนักวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
7. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
8. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561
9. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
10. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
11. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชนรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
12. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
 

Back to Top