คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:36 by Khanitta_Jitlang

คำถาม  : ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรของแต่ละรายวิชาสามารถเข้าถึงได้อย่างไร ?
คำตอบ   :  สามารถเข้าถึงได้จาก
                 1. ค้นหาจากรหัสรายวิชา เช่น PCS-211
                 2. เลือกจาก Tag Cloud ที่หน้า Home


คำถาม : รหัสรายวิชาที่กำหนดไว้ หากต้องการสืบค้น จะต้องพิมพ์คำค้นจากตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ?
คำตอบ : สามารถค้นได้จากทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก และได้ผลลัพธ์เหมือนกัน


คำถาม  : ใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง Tag Cloud ที่เตรียมไว้ให้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ?
คำตอบ  ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึง Tag Cloud ที่เตรียมไว้ให้ได้ 


 

Back to Top