ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:45 by Khanitta_Jitlang

p

   ชื่อ-สกุล : ขนิษฐา จิตรหลัง

   ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

   สังกัด : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

   ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

   เบอร์โทรศัพท์ : 075-673373

   Email : jkhanitt@wu.ac.th

 

Back to Top