บทที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:42 by Khanitta_Jitlang

กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงานนี้เท่านั้น

Back to Top