บรรณานุกรม

Posted on Mon, 08/23/2021 - 14:14 by Kanokwan_Krainukool

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563.                      (2563). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view

ระเบียบ สุภวิรี. (2548). การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน. นครปฐม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์. (2540). การทำบัตรรายการหนังสือตามหลักเกณฑ์ AACR 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวันนา ทองสีสุขใส. (2543). MARC 21 สำหรับระเบียนหนังสือ/เอกสาร. ขอนแก่น: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อัมพร ทีขะระ. (2535). คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2564). การสืบค้นหนังสือ (OPAC).  นครศรีธรรมราช: ศูนย์บรรณสารฯ.             

        สืบค้นจาก https://library.wu.ac.th/?page_id=5722 

Back to Top