การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยระบบ L.C.

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:10 by Kanokwan_Krainukool

         การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยระบบ L.C. เป็นการจัดระบบสำหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ แบ่งเนื้อหาตามระบบการจัดหมวดหมู่ที่นำมาใช้ เน้นทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดหมู่ A-P  อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนงานตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศใหม่จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเลขเรียกหนังสือในฐานข้อมูล ดำเนินการจัดหมวดหมู่และกำหนดเลขผู้แต่ง กรอกข้อมูล Tag 050  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเขียนเลขเรียกหนังสือด้านหลังหน้าปกใน

cover

Back to Top