เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:12 by Kanokwan_Krainukool

เงื่อนไข 

  1. ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนจะต้องเป็นบรรณารักษ์ที่มีความรู้เรื่องการจัดหมวดหมู่ระบบ L.C. และสามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้
  2. ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนจะต้องเป็นบรรณารักษ์ที่มีความรู้เรื่อง MARC 21 และ กฎการลงรายการของ AACR 2
  3. การจัดหมวดหมู่จะเน้นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต  

         ก่อนที่จะจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์จะต้องศึกษาระบบการจัดหมวดหมู่อย่างละเอียด และพยายามจดจำเลขหมู่ โดยเฉพาะหมวดใหญ่และเลขหมู่ที่สำคัญ เพื่อที่จะสามารถให้เลขหมู่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และผิดพลาดน้อยที่สุด

ข้อควรระวัง 

  1. การจัดหมวดหมู่ เนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับเลขหมู่
  2. การจัดหมวดหมู่ต้องใช้คู่มือของระบบ L.C. เป็นหลัก
Back to Top