การสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

Posted on Mon, 04/25/2022 - 15:57 by Chatsan_Chanru…

การสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

 

p

               การพัฒนาสื่อสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การพัฒนา e-Learning ให้รองรับการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  เป็นระบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรออนไลน์ (Online Course) ซึ่งสามารถนำเสนอสาระการเรียนรู้วิชาทางออนไลน์ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมาก ๆ ได้ โดยหลังการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ผู้เรียนจะสามารถประเมินความรู้ของตนเองโดยการเข้าเรียนในรายวิชา ที่เปิดสอนออนไลน์ซึ่งอยู่ในระบบ WU e-Learning ในส่วนของเนื้อหาบทเรียน ,คลิปวิดีโอประกอบบทเรียนรวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน,แบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบประเมินความรู้ ผู้เรียนจะทราบถึงผลการเรียนได้ทันที

Back to Top