ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:11 by Chatsan_Chanru…

  picชื่อ-สกุล :  นางสาวชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
  ตำแหน่ง :  นักเทคโนโลยีการศึกษา
  สังกัด : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา
  ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 075-673306
  E-mail : iporntip@mail.wu.ac.th

Back to Top