บทที่ 1 บทนำ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:00 by Chatsan_Chanru…

            การพัฒนาสื่อสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การพัฒนาระบบ WU e-Learning เป็นระบบที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรออนไลน์ (Online Course) ซึ่งสามารถนำเสนอสาระการเรียนรู้วิชาทางออนไลน์ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมาก ๆ ได้ โดยหลังการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ผู้เรียนจะสามารถประเมินความรู้ของตนเองโดยการเข้าเรียนในรายวิชา ที่เปิดสอนออนไลน์ซึ่งอยู่ในระบบ WU e-Learning ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน ,คลิปวิดีโอประกอบบทเรียนรวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน,แบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบประเมินความรู้ หลังจากนั้นผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทุกหลักสูตรและผ่านการทดสอบทั้งกระบวนการจะทราบถึงผลคะแนนและข้อที่ตอบถูกและข้อที่ตอบผิดได้ทันที เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อ ผู้เรียนจะสามารถวัดระดับความรู้ของตนเองได้ทันทีผ่านระบบ
WU e-Learning จึงเหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยตนเอง รองรับการเรียนแบบออนไลน์สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

Back to Top