ความสำคัญ/ความจำเป็น

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:02 by Chatsan_Chanru…

           คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง  การสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และใช้เป็นคู่มือในการฝึกการใช้งานระบบในส่วนของการสร้างบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ หรือผู้ช่วยสอนหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบทเรียนออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือฝึกวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยอธิบายกระบวนการ  การปฏิบัติงานพร้อมทั้งขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้สร้างบทเรียนในระบบ WU e-Learning สามารถฝึกสร้างบทเรียนออนไลน์ และสามารถแก้ไขบทเรียนได้ด้วยตนเอง

Back to Top