วัตถุประสงค์

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:03 by Chatsan_Chanru…

1. จัดทำคู่มือเพื่อให้ผู้อื่นสามารถทำงานทดแทนได้

2. เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบทเรียนออนไลน์ WU e-Learning ให้สามารถศึกษาขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็วจากคู่มือปฏิบัติงาน 

Back to Top