คำอธิบายศัพท์เฉพาะ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:04 by Chatsan_Chanru…

    ระบบ WU e-Learning หมายถึง เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Back to Top