ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:04 by Chatsan_Chanru…

1. ผู้ที่ทำงานทดแทนสร้างระบบบทเรียนออนไลน์ WU e-Learning ได้ด้วยตนเอง

2. ผู้ทำงานทดแทนสามารถวัดผลและประเมินผลในระบบบทเรียนออนไลน์

3. ลดภาระขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและมีการทำงานเป็นมาตราฐานเดียว

Back to Top