ขอบเขตของคู่มือ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:03 by Chatsan_Chanru…

       คู่มือการปฏิบัติงาน การสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการสร้างบทเรียน การใส่เนื้อหาและการใส่คลิปวิดีโอประกอบบทเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานทดแทนสามารถทำการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยการนำไปใช้ในสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ WU e-Learning ซึ่งในคู่มือจะอธิบายถึงขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งตัวอย่างการสร้างบทเรียนที่มีออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

Back to Top