คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:36 by Pichai_Poonsawat

คำถาม : หน่วยงานจะทราบได้อย่างไร ว่าช่วงไหนจะต้องทำคำของบประมาณของแผ่นดิน?

คำตอบ : ส่วนแผนงานและนโยบาย  จะจัดทำหนังสือแจ้งเวียนมายังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งศูนย์บรรณสารฯ จะออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง พร้อมแบบฟอร์มในการของบประมาณรายจ่ายประจำปี


คำถาม : มีเอกสารรายการประกอบอะไรบ้าง จะต้องใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณ?

คำตอบ : เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์ที่ของบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคาที่มีการเสนอราคามากกว่า 1 ราย


คำถาม : การจะขอตั้งงบประมาณของแต่ละปี จะต้องเตรียมตัวอย่างไร?

คำตอบ :  จะต้องมีการตั้งงบประมาณล่วงหน้า ประมาณ 2 ปี เช่น หากจะของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะต้องเริ่มดำเนินการจัดทำเอกสารตั้งเรื่องของบประมาณ ช่วงกลางปี 2564 ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564


คำถาม : เมื่อได้จัดส่งเอกสารของบประมาณไปแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าจะได้รับงบประมาณหรือไม่? 

คำตอบ : ส่วนแผนงานและนโยบาย  จะแจ้งให้หน่วยงานทราบอย่างเป็นทางการด้วยเอกสาร  เช่น หากส่งเอกสารของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะต้องเริ่มดำเนินการทำเอกสารตั้งเรื่องของบประมาณ ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 และส่วนแผนงานและนโยบาย จะแจ้งผลการของบประมาณ ประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565

เอกสารแนบ ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเวียน

    http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/Inked%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93_LI.jpg

แบบฟอร์ม การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93.jpg

 
Back to Top