เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:25 by Jariya_Rattanapan

เงื่อนไข
          วารสารที่ออกให้บริการทุกฉบับและในบางรายการที่มีการให้ยืมจะต้องมีการติดแถบ RFID จึงจะสามารถยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้ 


ข้อสังเกต
          ผู้ใช้บริการจะสามารถยืมวารสารออกได้เฉพาะวารสารฉบับล่วงเวลาเท่านั้น และสามารถยืมได้ดังนี้ คือ 
1. นักศึกษาปริญญาตรี วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – เอก), พนักงาน บุคลากร ยืมวารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
3. อาจารย์/ผู้บริหาร ยืมวารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
4. สมาชิกสมทบ (พนักงานเกษียณอายุ, ศิษย์เก่า) ยืมวารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 2 รายการ นาน 7 วัน  (ตามระเบียบประกาศการยืม-คืนสารสนเทศของฝ่ายบริการ)


ข้อควรระวัง
         ควรมีการตรวจสอบชั้นวารสารในทุกสัปดาห์เพื่อให้วารสารอยู่ถูกตามชื่อที่ปรากฎอยู่บนชั้น เพื่อจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถหยิบหาวารสารได้รวดเร็วขึ้น 

Back to Top