ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พ.7 (ผังงานย่อยที่ 2)

Posted on Tue, 08/31/2021 - 14:31 by Ruchira_Tamram

ผังงาน : ระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ แบบ พ.7 และ พ.7-1

03 รายงานผล

01

02

03

04

05

 

 

06

07

4

 

Back to Top