ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน(ผังงานหลัก)

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Ruchira_Tamram

ผังงาน : การรายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

01 ขั้นตอนหลัก

02

2. เข้าระบบบริหารจัดการดิจิทอล WU DOMS ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

02

4. เข้าระบบบริหารจัดการพัสดุ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.  สั่งพิมพ์เป็นเอกสาร พร้อมนัดหมายคณะกรรมการตรวจนับ และลงนามในเอกสาร 

03

6.  บันทึกรายการในสมุดสีเขียว พร้อมทำสำเนาเอสการและเก็บเข้าแฟ้ม ส่งต้นฉบับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.  จบการทำงาน

 

 

 

 

 

 

Back to Top