ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน WU DOMS (ผังงานย่อยที่ 1)

Posted on Tue, 08/31/2021 - 14:14 by Ruchira_Tamram

ผังงาน : เข้าระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (WU DOMS)

02 ตรวจสอบ

 

01

02

03 รายงานผล

04

05

06

07

07

 

Back to Top