ภาคผนวก

Posted on Wed, 02/09/2022 - 15:40 by Boonpen_Chootong

ภาคผนวก 1

แบบฟอร์มขออนุมัติโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานกรณีซื้อสินค้า กรณีซื้อหนังสือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบฟอร์มของศูนย์หนังสือ

ภาคผนวก2

ใบยืมเงินสดย่อย

ใบยืมเงินสดย่อย

ภาคผนวก 3

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน

 

ภาคผนวก 4

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 

Back to Top