บรรณานุกรม

Posted on Wed, 02/09/2022 - 15:40 by Boonpen_Chootong

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563.                      (2563). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2560). สืบค้นจาก 
          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 653/2565 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี. (2565). สืบค้นจาก https://doms.wu.ac.th/ViewDocument/ViewDoc.aspx?r=6506E03D0310360330210420500550C40D309300300202203606&id=310360330309300300&p=R&rn=6407000606

Back to Top