ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:45 by Loesak_Mutichun

1

ชื่อ-สกุล : เลอศักดิ์  มุติชุน

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

สังกัด : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 075-673304  เบอร์ติดต่อภายใน 73304, 73311

e-mail : mloesak@wu.ac.th

Back to Top