การรวบรวมข้อสอบเก่าเพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:06 by Loesak_Mutichun

ระบบคลังข้อสอบเก่าออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งระบบที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีช่องทางในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองทำข้อสอบ และศึกษาแนวข้อสอบเก่า โดยงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ดำเนินการสแกนข้อสอบเป็น PDF file และนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ https://library.wu.ac.th/?page_id=3865 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา และทดลองทำ และทบทวนบทเรียนได้

 

cover

Back to Top