เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:33 by Loesak_Mutichun

เงื่อนไข

   1. ข้อสอบทุกวิชาที่จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ ต้องได้รับคำยินยอมจากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา โดยจะระบุมาในใบปะหน้าข้อสอบ

   2. ข้อสอบที่เผยแพร่จะเป็นไฟล์ .PDF เท่านั้น

ข้อควรระวัง

     1. กรณีรับข้อสอบมาดำเนินการ จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยบนซองข้อสอบ ตรวจเช็คลายมือชื่อของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

     2. เมื่อดำเนินการแปลงแล้วเสร็จ จะต้องตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงปิดผนึกซองข้อสอบและลงลายมือชื่อกำกับ

     3. ตรวจสอบไฟล์ที่ดำเนินการให้ตรงตามต้นฉบับ เนื่องจากข้อสอบอาจพิมพ์หน้าหลัง แต่การสั่งสแกนอาจสั่งสแกนเพียงหน้าเดียว

Back to Top