ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Sun, 08/01/2021 - 19:46 by Chatchawan_Narkpan

ผังงานการนำเข้าข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ WALAI AutoLib

ผังงานการนำเข้าข้อมูลสมาชิก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     การนำเข้าข้อมูลสมาชิกสามารถทำได้โดยการนำเข้าข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ที่จัดรูปแบบข้อมูลสมาชิกตามคอลัมน์ที่กำหนด ซึ่งการนำเข้าข้อมูลสมาชิกแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทสมาชิกคือ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

  1. เลือกเมนู Patron management --> นำเข้าข้อมูลสมาชิก
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลสมาชิก ดังภาพ หน้าจอการนำเข้าข้อมูล
  3. คลิกปุ่ม b00 เพื่อตั้งค่ารูปแบบข้อมูล ดังภาพ user type
  4. คลิกปุ่ม b00-1 เพื่อดูคำอธิบายสัญลักษณ์ ดังภาพ symbol

 

Back to Top