เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Sun, 08/01/2021 - 20:03 by Chatchawan_Narkpan

เงื่อนไขการนำเข้าข้อมูล

  1. ต้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของหน่วยงานหลักในการดึงข้อมูลมาใช้งานได้
  2. ต้องมีการตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ WALAI AutoLib ในการนำเข้าข้อมูล
  3. ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างข้อมูลของระบบ

ข้อสังเกต

  1. ในกรณีการนำเข้าข้อมูลบุคคลภายนอก ต้องตรวจสอบกับฐานข้อมูลก่อนว่าเคยมีข้อมูลเป็นสมาชิกประเภทอื่น ๆ อยู่หรือไม่
  2. รูปแบบของวันที่ และเวลา จะต้องเป็นไปตามที่ระบบ WALAI AutoLib กำหนดเท่านั้น
  3. การระบุ Username ในการเข้าใช้ OPAC จะต้องเป็นไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ข้อควรระวัง

  1. คำนำหน้าชื่อมีการตั้งค่ารหัสตัวเลขที่ไม่เหมือนกัน จะต้องตรวจสอบรหัสคำนำหน้าชื่อก่อนนำเข้าข้อมูลเสมอ
  2. รูปแบบของ E-mail จะต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนด มิเช่นนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้นำเข้าข้อมูล
  3. ตรวจสอบระเบียนในการนำเข้าจากต้นทางให้ตรงกันกับที่นำเข้าในระบบเสมอ
Back to Top