การนำเข้าข้อมูลบุคลากร

Posted on Wed, 07/28/2021 - 18:45 by Chatchawan_Narkpan
 1. เลือกเมนู Patron management --> นำเข้าข้อมูลสมาชิก
 2. ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลสมาชิก
 3. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเภทสมาชิกเป็น บุคลากร
 4. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 เลือกไฟล์นำเข้า สามารถดูตัวอย่างไฟล์การนำเข้าข้อมูลสมาชิกประเภทบุคลากรได้โดยการคลิกปุ่ม b1
 5. คลิกปุ่ม b2 เพื่ออัพโหลดไฟล์นำเข้าข้อมูลสมาชิก
 6. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลนำเข้า ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคลากร
 7. คลิกปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 การจับคู่และตรวจสอบค่า ปรากฏหน้าจอ ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคลากร
 8. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” ปรากฏผลการตรวจสอบข้อมูล ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคลากร
 9. คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ” จะปรากฏหน้าจอการนำเข้าข้อมูล ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคลากร
 10. คลิกปุ่ม b3 เพื่อนำเข้าข้อมูลสมาชิก
 11. เมื่อนำเข้าข้อมูลเสร็จแล้ว จะปรากฏ ข้อความ “ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแล้ว” จากนั้นคลิกปุ่ม “OK” จะปรากฏหน้าจอนำเข้าสำเร็จ ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคลากร
 12. หากต้องการนำเข้าข้อมูลประเภทสมาชิกอื่น คลิกปุ่ม b4
Back to Top