คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/04/2021 - 16:29 by Chatchawan_Narkpan

คำถาม : ขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อระบบแจ้งเตือนให้ตรวจสอบ เราไม่ตรวจสอบแต่นำเข้าข้อมูลเลยได้หรือไม่?
คำตอบ : ไม่สามารถทำได้ ระบบจะไม่ยอมให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป จนกว่าเราจะแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระบบกำหนด


คำถาม : หากนำเข้าข้อมูลสมาชิกไปแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน หรือคำนำหน้าชื่อ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
คำตอบ :  สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี

  1. กรณีแก้ไขรายบุคคล สามารถแก้ไขผ่านเมนู Patron management เลือกหัวข้อ "จัดการข้อมูลสมาชิก" จากนั้นค้นหาสมาชิกที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ดำเนินการแก้ไขข้อมูลและทำการบันทึก
  2. กรณีแก้ไขข้อมูลรายกลุ่ม ดำเนินการแก้ไขข้อมูลจากไฟล์ Excel และ Upload ข้อมูลเข้าระบบไปอีกครั้ง ระบบจะดำเนินการ Update ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ

คำถาม : สามารถนำเข้าข้อมูลสมาชิกจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยได้หรือไม่?
คำตอบ : การนำเข้าข้อมูลสมาชิกจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรณีที่อยู่ภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินการ VPN เข้ามาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ และ เครื่องที่ใช้จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม
WALAI AutoLib Ultimate ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบแล้วเท่านั้น


 

Back to Top