ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Thu, 08/05/2021 - 08:57 by Chatchawan_Narkpan
Chatchawan Narkpan   ชื่อ-สกุล : นายชัชวาล นาคพันธุ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  สังกัด : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา
  ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 075-673352
  E-mail : nchat@mail.wu.ac.th
Back to Top