การนำเข้าข้อมูลบุคคลภายนอก

Posted on Thu, 07/29/2021 - 11:55 by Chatchawan_Narkpan
 1. เลือกเมนู Patron management --> นำเข้าข้อมูลสมาชิก
 2. ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลสมาชิก
 3. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเภทสมาชิกเป็น บุคคลภายนอก
 4. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 เลือกไฟล์นำเข้า สามารถดูตัวอย่างไฟล์การนำเข้าข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกได้โดยการคลิกปุ่ม b1
 5. คลิกปุ่ม b2 เพื่ออัพโหลดไฟล์นำเข้าข้อมูลสมาชิก
 6. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลนำเข้า ดังภาพนำเข้าข้อมูลนักศึกษา
 7. คลิกปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 การจับคู่และตรวจสอบค่า ปรากฏหน้าจอ ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคคลภายนอก
 8. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” ปรากฏผลการตรวจสอบข้อมูล ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคคลภายนอก
 9. คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”  ดังภาพ นำเข้าข้อมูลบุคคลภายนอก
 10. คลิกปุ่ม b3 เพื่อนำเข้าข้อมูลสมาชิก
 11. เมื่อนำเข้าข้อมูลเสร็จแล้ว จะปรากฏ ข้อความ “ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแล้ว” จากนั้นคลิกปุ่ม “OK”
Back to Top