ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:06 by Preecha_Rusmee

ผังงาน (Flow Chart)

flowchart

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. บุคลากรใหม่ติดต่อห้องสมุด เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการอื่นๆ 

2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสืบค้นข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate โดยเลือกเมนู "สืบค้นสมาชิก" หรือ ใส่รหัสสมาชิกในช่อง "โปรดระบุรหัสมาชิก" ระบบจะแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ดังนี้ 

        2.1 กรณีมีข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate จะปรากฎข้อมูลดังรูปภาพ

               12

 

        2.2 กรณีไม่มีข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate 

             11

 

3. บุคลากรใหม่กรอกข้อมูลรายละเอียดบุคคลใน Google Forms 

              google sheet

              9

 

4. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบข้อมูลบุคลากรใหม่ใน Google Sheets

               7

 

5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบข้อมูลบุคลากรใหม่ในเว็บไซต์ Intranet.wu.ac.th เมนู "ค้นหาบุคลากร" ซึ่งอาจจะแสดงผลลัพธ์การค้นหา ดังนี้

        5.1 กรณีไม่มีข้อมูลสมาชิกในระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               10

        5.2 กรณีพบมีข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คลิกชื่อเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลบุคคลเบื้องต้น

               1

       

        5.3 ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดบุคคลเบื้องต้นของบุคลากรใหม่

               2

 

6. เปิดระบบ WALAI AutoLib Ultimate โดยเลือกเมนู Patron Management  --> เมนูย่อย "จัดการข้อมูลสมาชิก

               8

 

7. เพิ่มข้อมูลรายละเอียดสมาชิกในระบบ WALAI AutoLib Ultimate ในเขตข้อมูล (field) ที่บังคับ (*)

               3

 

8. เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก "บันทึก" ซึ่งอาจจะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

     8.1 กรณีใส่รายละเอียดข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน ตามเขตข้อมูลบังคับ ระบบจะแสดง pop up " บันทึกข้อมูลสำเร็จ"                  

4

     8.2 กรณีใส่รายละเอียดข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ระบบจะแสดง pop up แจ้งเตือนเขตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง " โปรดระบุ AD Username"  ให้เพิ่มรายละเอียดเขตข้อมูลดังกล่าวและเลือก บันทึก 

5

9. ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยข้อมูลบุคลากรใหม่ เลือกเมนู  check   และใส่รหัสบุคลากรหรือสืบค้นสมาชิกด้วยชื่อ - สกุล จะปรากฎข้อมูลสมาชิกใหม่ พร้อมทำรายการยืม-คืน หนังสือต่อไป

6

 

Back to Top