คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:08 by Preecha_Rusmee

คำถาม : บุคลากรใหม่สามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้หรือไม่ ?
คำตอบ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ แต่กระบวนการในการถ่ายโอนข้อมูลบุคคลระหว่างส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรกับศูนย์บรรณสารฯ อาจจะใช้เวลาในการดำเนินไม่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้น หากต้องการยืมหนังสือกรณีเร่งด่วน ให้กรอกแบบแจ้งความประสงค์สมัครสมาชิกห้องสมุดกรณีเร่งด่วนผ่าน google form เป็นกรณีไป


คำถาม : บุคลากรใหม่มีสิทธิ์ในการยืมหนังสือได้กี่รายการและยืมได้นานกี่วัน ?
คำตอบ : สมาชิกห้องสมุดประเภทบุคลากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
               - กลุ่มอาจารย์ ยืมหนังสือได้ 20 รายการ นาน 1 ภาคการศึกษา 
               - กลุ่มพนักงาน ยืมหนังสืได้ 15 รายการ นาน 30 วัน


คำถาม : ในสถานการณ์โรคโควิดระบาด หากไม่สะดวกมาส่งคืนหนังสือที่ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีบริการรับ-ส่งหนังสือของห้องสมุด ดังนี้
               - บริการรับ - ส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย วันละ 2 รอบ ขอใช้บริการได้ที่ Book Delivery Services
               - บริการรับ - ส่งหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย วันละ 2 รอบ ขอใช้บริการได้ที่ Book Delivery Services ทั้งนี้ ห้องสมุดจะจัดส่งให้ "ฟรี" ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด แบบลงทะเบียน ทั้งนี้ การส่งกลับคืนห้องสมุด ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยตนเอง


 

Back to Top