เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:06 by Preecha_Rusmee

เงื่อนไข
       1. บุคลากรใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบห้องสมุด จะต้องดำเนินการติดต่อขอเป็นสมาชิก ถึงจะสามารถใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ 
       2. ผู้สร้างระเบียนข้อมูลสมาชิกใหม่ต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ WALAI AutoLib เมนู Patron Management 

ข้อสังเกต
       1. เมื่อ admin ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก จะทำให้สมาชิกมีข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น
       2. บุคลากรใหม่อาจจะมี 2 สถานะ เช่น พนักงาน และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ซึ่งจะมี 2 ระเบียนในกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อควรระวัง
       1. ควรมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายชื่อสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติก่อนสร้างระเบียนสมาชิกใหม่
       2. ข้อมูลล็อกอิน OPAC จะต้องเป็น e-mail ที่ออกโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น
       3. ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้านาม จากระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       
       4. ก่อนเพิ่มข้อมูลสมาชิกจะต้องตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อยืนยันตัวตน 
       5. หากคำนำหน้านามที่มีในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องเพิ่มข้อมูลคำนำหน้านามในเมนู Policy Management --> งานบริหารจัดการสมาชิก --> คำนำหน้า  หรือแจ้ง Admin ของ Circulation Module เพื่อปรับปรุงข้อมูล   

Back to Top