ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 15:01 by Preecha_Rusmee

 

photo    

                 ชื่อ-สกุล  : นายปรีชา  รัสมี                                                                                                                    ตำแหน่งงาน  : บรรณารักษ์                                                                                                                   สังกัด : งานบริการผู้ใช้                                                                                                                          ฝ่าย : ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา                                                                                    เบอร์โทรศัพท์ : 075 673322                                                                                                                E-mail : rpreecha@mail.wu.ac.th

Back to Top