การลงรายการจุลสารเบื้องต้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Posted on Wed, 02/02/2022 - 10:27 by Jariya_Rattanapan

ภาพหน้าปกคู่มือ               คู่มือฉบับนี้แสดงถึงการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการลงรายการจุลสารเบื้องต้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  ตั้งแต่การเตรียมตัวเล่ม  การประทับตรา การลงทะเบียนจุลสาร จนถึงการนำออกให้บริการบริเวณชั้น 3 ให้ถูกต้องตรงตามหมวดหมู่

Back to Top