คู่มือการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Posted on Mon, 05/09/2022 - 14:43 by Jarupan_Pruphetkaew

คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่ปฏิบัติงานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงการส่งเอกสารไปยังส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

oil

Back to Top