การจัดเก็บเงินรายได้ค่าบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:08 by Jarupan_Pruphetkaew

คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บเงินรายได้ค่าบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการรับชำระเงินรายได้ค่าบริการ และการนำส่งเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่งผ่านส่วนการเงินและบัญชีเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องไปชำระเงินค่าบริการที่ส่วนการเงินและบัญชี

1

Back to Top