ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:11 by Aporn_Chaisuwan

ผังงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

1. รับตัวเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/โครงงานจากนักศึกษา ผ่านช่องทางนำส่งด้วยตัวเองหรือส่งผ่านสารบรรณ โดยขะรับเป็นรูปแบบของเอกสารที่เป็นตัวเล่ม เนื้อหาครบทุกส่วนตามที่กำหนด

2. พิจารณาตรวจสอบการอ้างอิงในส่วนที่เป็นเนื้อหา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด คือการอ้างอิงในรูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (APA 6th edition) ตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (บทที่ 3)  ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

    2.1 รูปแบบและตำแหน่งในการอ้างอิง  

    2.2  ผู้แต่ง

    2.3  การอ้างอิงที่มาของรูปภาพ ตาราง 

    2.4  ตรวจสอบรายละเอียดของรายการอ้างอิงกับรายการบรรณานุกรมว่ามีหรือไม่ ตรงกันหรือไม่

1

2

3

3. พิจารณาตรวจสอบการเขียนรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด คือการเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (APA 6th eidition) ตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (บทที่ 4)  ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

    3.1 การตั้งแท็บ (Tab) 

    3.2 การตั้งค่าการย่อหน้า (Paragraph)

    3.3 ส่วนประกอบของรายการบรรณานุกรมตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ บทความวารสาร เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4

1

 

 6

7

1

ซึ่งการตรวจสอบข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบควบคู่กันไป และจะต้องให้การเขียนทั้งสองข้อถูกต้อง

4. เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องทั้งรายการอ้างอิงและรายการบรรณานุกรมลงนามลงในคำร้องขอตรวจวิทยานิพนธ์ หากว่าไม่ถูกต้องรายการใดรายการหนึ่ง นักศึกษาจะต้องรับตัวเล่มกลับไปแก้ไข โดยตรวจสอบจากเอกสารการตรวจสอบที่ระบุ และส่งกลับเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และส่งกลับแก้ไขจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องทุกกฎที่กำหนดตามรูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

5. เมื่อนักศึกษาแก้ไขเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎที่กำหนด  ลงนามในใบคำร้อง พร้อมส่งตัวเล่มคืนนักศึกษา

Back to Top