บทที่ 3 วิธีการปฏิบัติงาน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:59 by Aporn_Chaisuwan

         การปฏิบัติงานการตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์การอ้างอิงในเนื้อหา (บทที่ 3) แและการเขียนรายงานการอ้างอิงและบรรณานุกรม (บทที่ 4) สำหรับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ปริญญานิพนธ์ โครงงาน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2555

Back to Top