การตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:12 by Aporn_Chaisuwan

          อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนงานการตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของที่มาของสารสนเทศที่นำมาแสดงในผลงานวิชาการ ทั้งวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ โครงงาน และปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และแสดงถึงการแสดงเจตจำนงค์ในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น 

1

 

Back to Top