บรรณานุกรม

Posted on Wed, 08/18/2021 - 11:47 by Aporn_Chaisuwan

คณะกรรมการจัดทำคู่มือวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2554). คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
          นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สืบค้นจาก https://ces.wu.ac.th/reg52/home_thesis.asp

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ            อย่างอื่น พ.ศ. 2562. (2562). สืบค้นจาก 
          https://drive.google.com/file/d/1fUB9WrU_gvY-_xJx3ydaZ1bxRXqCVHU2/view

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563.                      (2563). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top