ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:29 by Aporn_Chaisuwan

อาภรณ์  ไชยสุวรรณ

  ชื่อ:              นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ

  ตำแหน่ง :    บรรณารักษ์   หัวหน้าฝ่าย

  สังกัด :         ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  โทรศัพท์ :    0-7567-3340

  อีเมล์ :          caporn@wu.ac.th

 

 1

  ติดตามอ่าน  content จากช่องทางสื่อออนไลน์ ได้จาก 


  เว็บไซต์ :   ชวนอ่าน 

  facebook :   ชวนอ่าน 


 

Back to Top