การออกแบบและสร้าง Cover Template

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Sompop_Iadsi

     การออกแบบและสร้าง Cover Template หมายถึง การออกแบบและสร้างต้นแบบกราฟิกในรูปแบบปกเอกสารต่างๆ เช่น ปกคู่มือปฏิบัติงาน ปกรายงาน ปกวารสาร ที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

Cover

Back to Top