เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 04/20/2022 - 12:50 by Sompop_Iadsi

เงื่อนไขการดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

  1. ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการ

ข้อสังเกต

  1. โปรแกรม Adobe Illustrator แต่ละ Version มีความแตกต่างกัน
  2. ในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่อการดาวน์โหลด สามารถเข้าถึงได้สะดวก
  3. สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Library Chat

ข้อควรระวัง

  1. ควรทำการบันทึกงานและสำรองไฟล์ต้นฉบับเป็นระยะเพื่อป้องกันการสูญหาย
  2. การลำดับขั้นตอนในการออกแบบต้องใช้คำสั่งและเครื่องมือให้ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน
Back to Top