ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 04/20/2022 - 13:02 by Sompop_Iadsi

Cold Mountain

  ชื่อ-สกุล : นายสมภพ เอียดสี
  ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
  สังกัด : งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ
  ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
  หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-756-73313
  E-mail : icquesanshine@gmail.com, isompop@mail.wu.ac.th

Back to Top