คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:36 by Kritsana_Satapong

คำถาม :   การลงรายเขตข้อมูล 773  เกี่ยวกับ ปีที่  ฉบับที่  เดือน ปี ของวารสาร สามารถลงรายการได้กี่รูปแบบ

คำตอบ  :  สามารถลงรายการได้ 2  รูปแบบ  ดังนี้ 

               1. กรณีที่วารสารมีรายละเอียดทั้ง ปีที่  ฉบับที่  เดือน ปี ของวารสาร ให้ลงรายการดังนี้  ปีที่ 29, ฉ. 2
(มกราคม-มีนาคม 2564)     

              2. กรณีที่วารสารมีรายละเอียด  ฉบับที่  เดือน ปี ของวารสาร ให้ลงรายการดังนี้  ฉบับที่  2 (มกราคม 2564)

คำถาม  :  การลงรายการหมายเลข  ISSN  ในกรณีที่วารสารบางเล่มมีตัวอักษรภาษาอังกฤษมาด้วยจะต้องลงหมายเลข ISSN อย่างไร

คำตอบ  :  จะต้องพิมพ์หมายเลข  ISSN ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษมาด้วยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น

คำถาม  :  ในกรณีที่บทความไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งต้องลงรายการหลักอย่างไร

คำตอบ  :  ลงรายการหลักโดยใช้ชื่อบทความ

IND

IND

 

 

Back to Top