เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:31 by Kritsana_Satapong

เงื่อนไข

1. วารสารที่นำมาทำดรรชนีบทความวารสารจะต้องเป็นวารสารที่จัดหาและให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเท่านั้น

2. เป็นวารสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การทำวิจัย  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

IND

 

ข้อสังเกต

1. ในการลงข้อมูลในเขตข้อมูล  773  ให้สังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับ ปีที่  ฉบับที่  เดือน ปี ที่จัดพิมพ์วารสารว่าตรงกับตัวเล่มหรือไม่

IND

ข้อควรระวัง

1.  การลงรายการหมายเลข  ISSN  ในกรณีที่วารสารบางเล่มที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษมาด้วยจะต้องพิมพ์เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่่านั้น

2. เลขหน้าที่บทความปรากฏจะต้องลงให้ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของบทความ 

IND

Back to Top