เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:25 by Sompop_Iadsi

 

 

 

เงื่อนไขออกแบบและสร้าง Cover Template

  1. ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการ

ข้อสังเกต

  1. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องใช้ในเอกสารทางราชการเท่านั้น
  2. ในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่อการดาวน์โหลด สามารถเข้าถึงได้สะดวก
  3. สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Library Chat

ข้อควรระวัง

  1. ควรทำการบันทึกงานและสำรองไฟล์ต้นฉบับเป็นระยะเพื่อป้องกันการสูญหาย
  2. การลำดับขั้นตอนในการออกแบบต้องใช้คำสั่งและเครื่องมือให้ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน
Back to Top